Avís Legal/Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ CORPORATIVA
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
comerç electrònic, ESPAI COGNOOS, SCP, l’informa que és titular dels llocs web:
www.espaicognoos.es, d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ESPAI
COGNOOS, SCP, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és ESPAI
COGNOOS, SCP, amb CIF/NIF: J65978413 i Domicili Social: C/ CORRO 141 BAIX, Codi
Postal: 08401. Localitat: GRANOLLERS, Província: BARCELONA. L’adreça de correu
electrònic de contacte amb l’empresa és: espaicognoos@cognoos.es

2. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació per accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la
mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals
de domini propi sota titularitat de ESPAI COGNOOS, SCP,, atorga la condició d’Usuari, per la
que s’accepten, en navegar per la pàgina de ESPAI COGNOOS, SCP,, totes les condicions
d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat
compliment legal segons el cas.
Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat,
preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts
en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.
La pàgina web de ESPAI COGNOOS, SCP, proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i
dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta
responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als
formularis emesos per ESPAI COGNOOS, SCP, per accedir a determinats continguts o serveis
oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ESPAI COGNOOS, SCP, no aniran contra les
disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en
qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs
web.
A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes
il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol
forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels
continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).
Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de
la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de
qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no
transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges,
gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

AVIS LEGAL

1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
ESPAI COGNOOS, SCP, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals
pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap
cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de
pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
ESPAI COGNOOS, SCP, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar
qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En
conseqüència, ESPAI COGNOOS, SCP, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals
danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.
ESPAI COGNOOS, SCP, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus
produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de
telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web
durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’accés a la web: www.espaicognoos.es no implica l’obligació per part de l’empresa de
controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari,
en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes
informàtics nocius.
ESPAI COGNOOS, SCP, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics,
documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

2. PUBLICITAT
La Web: www.espaicognoos.es podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els
anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a
la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.
ESPAI COGNOOS, SCP, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que
puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS
ESPAI COGNOOS, SCP, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri
oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels
llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació.
Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma
admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la
web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

4. RESERVA DE COOKIES
ESPAI COGNOOS, SCP, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels
seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de
protecció de dades de l’empresa, ESPAI COGNOOS, SCP, informa que les cookies s’associen
a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms
de l’Usuari.
L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la
recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc
dur. No obstant això, per accedir als llocs web de ESPAI COGNOOS, SCP, no és preceptiva la
instal·lació de cookies.
L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de
qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat
que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment
permès.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL
De conformitat amb el que estableix el Real Decret-Llei 5/2018, per la adaptació del Dret
espanyol a la normativa de l’Unió Europea, per l’aplicació del Reglament General -UE-
2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i la LOPD 3
/2018, de garantia dels drets digitals, ESPAI COGNOOS, SCP, informa als Usuaris dels seus
websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades
per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continurà
fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem
fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment, els
menors de 14 anys, no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti
les seves dades personals; solament els seus representants legals (pares o tutors) són els qui
poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14
anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per
exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un
enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit
familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.
Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de
l’administrador de la web de ESPAI COGNOOS, SCP,, amb la finalitat de poder facilitar,
agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ESPAI
COGNOOS, SCP,, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari
web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en
un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors,
modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació,
oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades,
supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel
qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a
la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una
còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres
serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu
enviament i de la seva recepció a l’adreça:

C/ CORRO 141 BAIX. Codi Postal: 08401. Localitat: GRANOLLERS. Província:
BARCELONA., o al correu electrònic espaicognoos@cognoos.es, aportant fotocòpia del DNI o
documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats,
que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per
utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat
obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box
obligatori a peu del formulari.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el
Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar
comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o
per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho
acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu del formulari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també
dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si
mateixos o com a cessionària, a ESPAI COGNOOS, SCP, seran, per tant, obres protegides
amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la
normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la
matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix
expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part
dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de ESPAI COGNOOS,
SCP,
Així mateix, ESPAI COGNOOS, SCP, es reserva la facultat de presentar les accions civils o
penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i
continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

7. SEGELLS DE CONFIANÇA
Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les tendes online per demostrar la
seva qualitat i seguretat en la venda online.
Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen
els criteris de seguretat en la compra i compliment legal.
Les tendes que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i
solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i
còmodes.

8. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES
www.espaicognoos.es compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la
LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUPO QUALIA, per la qual
cosa se li atorguen dues certificats en format d’imatge digital perquè pugui exposar-los en el
seu lloc web.
9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’usuari i ESPAI COGNOOS, SCP, es regirà per la normativa espanyola vigent i
seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i
ESPAI COGNOOS, SCP,, els jutjats o tribunals de la localitat de GRANOLLERS.